Prelaz sa osnovnog obrazovanja na srednje stresan je podjednako i za roditelja i za dete. Tokom trajanja osnovnog obrazovanja dete uči da shvata i koristi osnovne koncepte, kao i da uspešno komunicira sa vršnjacima i nastavnicima.

Ipak, kada dođe vreme da se osnovno obrazovanje privede kraju i dete suoči sa višim nivoom školovanja – srednjim razredima, nastaje stresan period za dete, budući da se u tom trenutku naglo suočava sa gotovo dvostruko većim brojem predmeta i komplikovanijih koncepata koje bi trebalo da usvoji. Zato je važno da i roditelj i dete budu adekvatno pripremljeni za ovu promenu i da ona bude neosetna i konstruktivna, sa prilagođenim nastavnim planom i programom kako bi učenik na najbolji način prihvatio novo gradivo koje mu se predstavlja.

Kognitivni razvoj dece u periodu kada završavaju niže razrede osnovne škole (od 10 do 11 godina) takav je da su njihovi potencijali i dalje rasejani i heterogeni. Iako osnovna škola delimično pomaže da se razlike u prihvatanju drugačije materije prevaziđu, srednje obrazovanje zapravo najviše utiče na formiranje kapaciteta deteta zbog većih akademskih očekivanja koja se postavljaju pred njega i sazrevanja koje mu omogućava da se sa njima suočava u kasnijem školovanju.

Pravim izborom obrazovne ustanove za upis vašeg deteta na srednji nivo obrazovanja pružićete mu najbolju podršku u ovom stresnom periodu njegovog odrastanja i razvoja. Cambridge International Lower Secondary je program International Schoola za niže srednje obrazovanje koji pruža usavršenu podršku i koncept obrazovanja učenicima da bi kroz sučeljavanje sa prilagođenim gradivom i dinamičnim školskim okruženjem razvili svoje talente i potencijale na najbolji mogući način. Zahvaljujući tome, oni postaju mladi ljudi spremni za uspešno funkcionisanje u savremenom svetu.

Program je predviđen za upis učenika od 5. razreda osnovne škole, odnosno Year 6 prema Cambridge kurikulumu, i omogućava upis u Year 7, Year 8 i Year 9, koji odgovaraju 6, 7. i 8. razredu prema srpskom programu.

Čitajte dalje kako biste saznali zbog čega je sad pravi momenat da svoje dete upišete na Lower Secondary program.

Nastava prilagođena uzrastu

U uzrastu od 10 do 12 godina deca počinju da razvijaju apstraktno razmišljanje, izvode logičke zaključke i metodički pristupaju gradivu. Takođe, u njihovom odnosu prema učenju primećuje se sposobnost za deduktivno zaključivanje, što znači da postaju spretna da principe koje im predaju nastavnici primene na konkretne situacije.

Zato je veoma važna i konstruktivna odluka upravo u ovom uzrastu obezbediti detetu obrazovanje čije su nastavne metode i koncept samog gradiva adaptirani tako da izvlače maksimum kod učenika. Cambridge Lower Secondary program sadrži interdisciplinaran kurikulum koji gradivo oblikuje na osnovu najsavremenijeg pristupa ključnim predmetima radi razvijanja kompetencija potrebnih za funkcionisanje u savremenom svetu.

Učenici tako već u ranoj fazi na najkonstruktivniji način usmeravaju i usavršavaju svoje procese razmišljanja i zaključivanja, čime se njihova inteligencija i sposobnosti razvijaju posebno prilagođenim tempom.

Razvijanje talenata kao cilj

Niže srednje obrazovanje usmereno je na razvoj učenika, njihove ličnosti i podstiče ih na negovanje celoživotne ljubavi prema učenju. Zbog toga što se ovaj nivo obrazovanja primenjuje baš u ovom razvojnom uzrastu, kvalitetno školovanje koje je usmereno na personalizovan pristup učenicima i prepoznavanje njihovih prirodnih kvaliteta i talenata od izuzetnog su značaja za opšti razvoj deteta.

U trenutku kada učenici počinju da prepoznaju različite koncepte razmišljanja, nastava usmerena na pravi način omogućava da oni razviju odgovornost, ličnu inicijativu, umeju da prepoznaju i reše problem i ohrabruje ih na kvalitetan timski rad. Cambridge International Lower Secondary svojim inovativnim nastavnim metodama već od 6. razreda učenicima pruža praktičan rad na projektima i podstiče učenje kroz kreativnost i slobodno, nezavisno razmišljanje, koji pozitivno utiču na celokupan njihov lični i akademski razvoj.

Kroz interdisciplinarnu nastavu nauke, digitalne pismenosti i jezika, koji su povezani sa predmetima poput globalnih perspektiva, društvenih nauka i fizičkog obrazovanja, učenici već u ranom periodu razvijaju sposobnost da simultano koriste različite tipove mišljenja radi postizanja svog maksimalnog potencijala. Svako dete je talentovano za nešto, a na vama je da za svoje dete obezbedite obrazovanje koje će mu dati priliku da pomoću kvalitetne podrške prepozna svoje talente i pažnju usmeri na njihovo dalje neprestano razvijanje.

Sazrevanje u internacionalnom okruženju

Kao što je poznato, deca ne priznaju razlike sem ukoliko nisu tako naučena. Rano izlaganje kulturnim i etničkim različitostima upravo tada kada započinje formativni period i koncept (samo)prepoznavanja, u 11. godini, doprinosi tome da se dete oblikuje u svestranu osobu ispravnih vrednosti i stavova, koja se lako suočava i komunicira u različitim situacijama i okruženjima.

Time što je uveo program nižeg srednjeg obrazovanja, International School omogućava učenicima da već odmalena budu u prisustvu vršnjaka iz najrazličitijih kulturnih i nacionalnih sredina, čime se stvaraju izuzetno pozitivna atmosfera i osećaj globalne zajednice, koji je važan za razvoj socijalne i emocionalne inteligencije u odraslom dobu. U ovakvom okruženju vaše dete će usvojiti pozitivne moralne i društvene vrednosti koje će od njega stvoriti kvalitetnu odraslu osobu sa osećajem izrazite solidarnosti.

Kontakt sa različitim jezicima

Opšteprihvaćeno mišljenje stručnjaka je da sa učenjem stranih jezika treba početi što ranije kako bi se osnove jezika usvojile na spontan i prirodan način. Kasnije, kada procesi mišljenja dodatno sazre, moći će se usvajati komplikovaniji jezički procesi i koncepti.

Zbog toga je Cambridge International Lower Secondary program i uveden u koncept International Schoola kako bi učenici imali priliku da već od svoje 11. godine slušaju nastavu kompletno na engleskom jeziku i na efikasan način usvajaju osobine jezika koji je neophodan za funkcionisanje bilo gde u svetu. Program sadrži predmete Engleski kao prvi i Engleski kao strani jezik, gde se kod učenika stavlja fokus na razvijanje veština fluentnosti same komunikacije na stranom jeziku, kao i sposobnosti kritičkog i kreativnog mišljenja putem analiza i diskusija o različitim formatima dela pisane reči.

Priuštite svom detetu mogućnost da od samog početka vežba strani jezik koji je neophodan u savremenom svetu kako bi samim tim steklo veće šanse i prolaznost u internacionalnom akademskom okruženju.

Potpuno je moguće prepoznati velike talente i potencijale kod dece još u ranom uzrastu. Pružite svom detetu šansu da se i njegove prirodne sposobnosti iskoriste na najbolji mogući način i razviju u punom obliku.

»Saznajte više o Cambridge International Lower Secondary programu

Register
Upis za generaciju 2023/24. je u toku! Prijavite se ovde »