Cambridge International Lower Secondary je program namenjen učenicima od 11 do 14 godina, koji prema kurikulumu zasnovanom na britanskom sistemu školovanja obuhvata nivoe od 7. do 9. razreda, odnosno prema srpskom nastavnom progamu od 6. do 8. razreda. Ovaj program poseduje veliki kredibilitet među obrazovnim institucijama, koje se sve češće odlučuju da ga inkorporiraju u svoje programe, budući da učenicima donosi kvalitetno obrazovanje prema najvišim standardima u svetu i veliku prohodnost u najbolje internacionalne škole, kao i na univerzitete.

Ovo je, takođe, program koji je koncipiran tako da funkcioniše kao prvi modul prelazne faze ka srednjem obrazovanju. Program je razvijen prema međunarodnim markerima i osigurava stvaranje temeljnih izveštaja za roditelje o performansu učenika, što omogućava validnost van granica škole. Primarna svrha Cambridge International Lower Secondary programa jeste da prema standardima Cambridge Internationala pripremi učenike za zahteve IGCSE kurseva u Upper Secondary razredima. Kvalitet ovog programa baziran je na fleksibilnom i personalizovanom kurikulumu čija sveobuhvatnost daje prostora učenicima da se fokusiraju na sticanje znanja i negovanje veština iz onih oblasti koje su kompatibilne sa njihovim obrazovnim aspiracijama.

Izveštaj o napredovanju kao potvrda budućnosti

Tokom pohađanja Cambridge International Lower Secondary programa učenici imaju priliku da na kreativan i konstruktivan način testiraju svoje znanje tako što će prema svom nahođenju raditi Progression testove, kojima se prati napredovanje znanja i veština učenika iz glavnih predmeta (engleski kao prvi i drugi jezik, matematika i nauka) u datom trenutku.

Učenici koji polože ove testove dobijaju dokaz o pozitivnoj evaluaciji u vidu Izveštaja o napredovanju sa skalom na kojoj se precizno obeležava status napredovanja deteta –Bronze/Silver/Gold. Sa ovim sertifikatom učenici ne samo da imaju detaljan uvid u prosperitet svog znanja već i dokaz koji njihovom trudu daje kredibilitet za dalje školovanje. Uz sertifikat, kao obavezan dodatak ide i detaljan izveštaj o testu sa podacima o ukupnom broju poena, zatim o ocenama iz svakog predmeta, kao i potvrda o kompletiranju testova iz svih oblasti.

Statement of achievement kao konačan prestiž

Setu testova i sertifikata koji su dostupni učenicima Cambridge International Lower Secondary programa pripadaju još i Checkpoint testovi, koji se polažu na kraju Year 9 i predstavljaju dokaz o završenoj poslednjoj etapi ovog programa u okviru Cambridge akademskog puta. Checkpoint test je eksterni ispit koji se polaže kako bi nastavnici ocenili znanje učenika iz glavnih predmeta, ali i iz globalnih perspektiva.

Kao dokaz o položenom testu, pored prestižne kvalifikacije, Statement of achievement omogućava uvid i u kvalitativne osobine učenika, kao što su slabosti i prednosti trenutnog statusa znanja iz ključnih oblasti. Osvajanje Statement of achievement sertifikata služi polaznicima kao indikator uspešno kompletiranog Cambridge International Lower Secondary programa i omogućava im pripremu za polaganje prestižnih IGCSE testova u višim razredima.

IS Lower Secondary diploma kao dokaz kredibiliteta

Nakon kompletiranja Year 9 i uspešnog polaganja finalnog Checkpoint testa, pored sertifikata koji dodeljuje Cambridge International za eksterne provere znanja, učenici koji završe program stiču International School Lower Secondary diplomu kao potvrdu da su uspešno stekli potrebne kvalifikacije tokom školovanja.

Sa ovom akreditacijom učenici stiču cenjen kredibilitet i priliku da svoje kompetencije afirmišu na visokoškolskim ustanovama za koje se kasnije odluče, na kojima se posebno ističe versatilitet polaznika kroz znanje stečeno putem iskustva na Cambridge akademskom putu.

 

Šta sve donose ovi sertifikati i diploma?

Zbog svog opštepriznatog ugleda i prestiža među svetskim obrazovnim ustanovama, učenici koji steknu International School diplomu po završetku Cambridge International Lower Secondary programa imaju pristup velikom broju beneficija, među kojima se izdvajaju:

  • mogućnost da pohađaju ogroman broj internacionalnih svetskih škola u kojima će biti tretirani kao pojedinci sa visokocenjenom obrazovnom osnovom;
  • olakšano kretanje kroz dalje obrazovanje zbog formiranog načina analitičkog i kreativnog razmišljanja prema najcenjenijim svetskim standardima;
  • neosetan prelaz između osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, zbog čega se lako adaptiraju na teže gradivo;
  • fokusiranost, usmerenje ka oblastima prema sopstvenim interesovanjima i negovanje radne etike.

»Saznajte više o Cambridge International Lower Secondary programu i aktuelnim Cambridge modulima na International Schoolu

Register
Upis za generaciju 2023/24. je u toku! Prijavite se ovde »