U skladu sa članom 34 Statuta International Schoola, na sastanku održanom 09.07.2021. godine, Upravni odbor International Schoola usvojio je:

Pravilnik o inkluziji

Osnovne odredbe

Član 1

Glavna misija International Schoola je da pomogne svim svojim učenicima da postanu građani sveta čija će ih znanja, ideje i postupci učiniti uspešnim ljudima i uzorima budućim generacijama.

Imajući viziju da je naša škola mesto gde se rađaju nove ideje, neguju talenti i unapređuje znanje, pozdravljamo upis svih kandidata koji su kreativni, ambiciozni, vredni, refleksivni prema sopstvenom učenju i otvorenog uma, bez obzira na njihovu nacionalnost, religiju, etničku pripadnost, pol, poreklo, socijalni status ili lična uverenja. Verujemo da bi kvalitetno obrazovanje trebalo da bude dostupno svim učenicima koji žele da postanu građani sveta čija će ih znanja, ideje i aktivnosti učiniti uspešnim ljudima i uzorima budućim generacijama.

Inkluzija je proces identifikovanja i otklanjanja barijera u procesu učenja za sve učenike, implementacijom adekvatnih pravilnika, regulativa, nastavnih metodologija i aktivnostima za učešće svih učenika.

Svesni različitosti profila učenika, diverziteta u procesu učenja i potencijalnih prepreka u procesu učenja, stručno osoblje International Schoola je posvećeno identifikovanju navedenih prepreka i implementaciji strateški kreiranih nastavnih metodologija i individualnih obrazovnih planova, kako bismo pomogli učenicima da prevaziđu prepreke u procesu učenja i dostignu svoj pun potencijal.

Svrha Pravilnika o inkluziji

Član 2

Svrha Pravilnika o inkluziji je da se:

 • Stvori pozitivno okruženje zasnovano na osnaživanju i za učenike i za nastavnike;
 • Sprovedu odgovarajuće mere za identifikovanje, procenu i uklanjanje prepreka za učenje;
 • Priznaju različitosti u procesu učenje;
 • Uspostave uloge i odgovornosti stručnog osoblja;
 • Promoviše efikasno učenje;
 • Promoviše pravo svih učenika na kvalitetno obrazovanje;
 • Osnaže učenici i nastavnici da budu otvorenog uma i tolerantni;
 • Pomogne učenicima da postignu najbolje rezultate.

Utvrđivanje prepreka za učenje

Član 3

Prihvatanje razlika i promovisanje tolerancije, uzajamnog poštovanja i razumevanja sastavni su deo okruženja za učenje u International Schoolu.

Tokom upisne procedure (za više informacija pogledajte: Pravilnik o upisnoj proceduri), učenici koji su aplicirali biće intervjuisani i testiraće se njihov profil i sposobnosti učenja.

Od školskog psihologa i stručnog osoblja škole tražiće se da procene da li postoje prepreke za učenje, koje uključuju, ali nisu ograničene na:

 • Prepreke u procesu učenja kao što su diskalkulija, disleksija, disgrafija;
 • Problemi u ponašanju, socijalni i emocionalni problemi kao što su ADHD, dispraksija ili depresija;
 • Medicinska stanja kao što su autizam ili Aspergerov sindrom;
 • Jezičke barijere.

Ako školskipsiholog ili nastavnici posumnjaju na bilo koju od navedenih prepreka u procesu učenja, u dogovoru sa roditeljima, učenik će raditi određeni test koji bi mogao proceniti nivo ovih prepreka. Ovaj test će takođe omogućiti nastavnicima da kreiraju individualne obrazovne planove za učenike u saradnji sa školskim psihologom.

Individualni obrazovni plan

Član 4

Svesni da učenici različito uče, nastavnici i stručno osoblje škole odgovorni su za primenu i praćenje individualnih obrazovnih planova za učenike koji pokazuju:

 • Teškoće u učenju;
 • Probleme u ponašanju;
 • Određena zdravstvena stanja;
 • Jezičku barijeru;
 • Akademska postignuća koja su niža od očekivanih.

Individualni obrazovni plan može se kreirati za pojedinačne predmete ili za sve predmete koje je učenik odabrao. Sastoji se od specifičnih ciljeva učenja i ocenjivanja i specifičnih zadataka dizajniranih da uklone prepreke u procesu učenja kod učenika.

Školski psiholog, razredni starešina učenika i mentor učenika odgovorni su za nadgledanje učeničkog napretka u saradnji sa predmetnim nastavnicima.

Razredne starešine i mentori odgovorni su za komunikaciju sa roditeljima/zakonskim zastupnicima, kako bi pomogli učeniku da ostvari svoj puni akademski potencijal.

Individualni obrazovni plan prati se nedeljno i ocenjuje se testovima, školskim radom, drugim procenama znanja ili domaćim zadatkom. Sa procesom učenja učenika, individualni obrazovni plan takođe može biti promenjen u skladu sa potrebama učenika.

Ako se prepreka za učenje identifikuje kao medicinski problem, školski pedagoški tim podstaći će roditelje da se konsultuju sa stručnim zdravstvenim radnicima.

Poverljivost podataka

Član 5

Sve informacije o učenicima su poverljive i pristup njima je ograničen na školsku upravu, tim pedagoškog rukovodstva, mentore i odeljenjske starešine.

Tek nakon komunikacije sa roditeljima i njihovog odobrenja, ove informacije će se podeliti sa drugim nastavnicima ako je to u cilju unapređenja obrazovanja učenika.

Prijem učenika sa posebnim potrebama na Diploma programu

Član 6

International School zastupa stanovište da bi kvalitetno obrazovanje trebalo da bude dostupno svim učenicima. Zbog toga se International School trudi da svim učenicima pruži što poštenije uslove kako bi mogli da predstave svoja znanja i kompetencije.

Svim učenicima je omogućeno da se upišu na Diploma program u International Schoolu, u skladu sa Pravilnikom o upisu učenika.

Da bi se zadovoljile potrebe učenika, tokom ispita dozvoljeni su neki pristupi ispitima bez odobrenja Organizacije za međunarodnu maturu:

 • Polaganje ispita u posebnoj sobi sa dodatnim dežurnim nastavnikom;
 • Odgovarajuće osvetljenje i podešavanje jačine zvuka;
 • Plan sedenja;
 • Pauze za odmor;
 • Omogućavanje prisustva negovatelja, pod uslovom da negovatelj nije u srodstvu sa učenikom ili drugi učenik koji polaže taj ispit;
 • Slušna ili vizuelna pomagala ili komunikator koji treba da objasni samo uputstva za ispitivanje, ali ne i informacije iz papira sa pitanjima.

Pristup međunarodnim ispitima u okviru Diploma programa

Član 7

International School je odgovorna za održavanje afirmativnog okruženja za učenje. International School će prijaviti učenika za „poseban pristup izradi međunarodnih ispita“ u slučajevima kada je smetnja u učenju prouzrokovana psiho-emocionalnim ili medicinskim problemom.

Da bi prijavili učenika za „poseban pristup izradi međunarodnih ispita“, roditelji/zakonski zastupnici treba da dostave:

 • psihološki, psiho-edukativni ili medicinski izveštaj i ostalu dokumentaciju ne stariju od dve godine.

Predmetni nastavnik i školski psiholog obezbediće:

 • najmanje jedan obrazovni dokaz;
 • standardne ocene kandidata.

“Poseban pristup izradi međunarodnih ispita“ može da uključuje, ali nije ograničen na:

 • Dodatno vreme za izradu ispita;
 • Dodatnu IKT opremu;
 • Osobu koja zapisuje;
 • Čitaoce;
 • Praktičnog asistenta
 • Modifikovane ispite.

Škola će prijaviti učenika za odgovarajući „poseban pristup izradi međunarodnih ispita“, ali konačno odobrenje predstavlja odgovornost međunarodne ispitne organizacije.

Prijava učenika za poseban pristup se predaje u prva dva meseca nakon početka školske godine, nakon prikupljanja svih dokaza i potrebne dokumentacije. Koordinator Diploma programa će predati dokumentaciju i komunicirati sa Organizacijom za međunarodnu maturu.

Nakon odobrenja, Koordinator Diploma programa će objasniti ispitne zahteve i poseban pristup učeniku i njegovim roditeljima/zakonskim zastupnicima.

Odgovornosti International Schoola i nastavnika

Član 8

International School i njen pedagoški tim će:

 • Pružiti obuku i podršku nastavnicima;
 • Skrenuti pažnju na značaj različitih pristupa u nastavi i učenju;
 • Osnažiti nastavnike da uklone prepreke u procesu učenja kod učenika;
 • Obezbediti resurse za nastavnike i učenike;
 • Prijaviti učenike za „poseban pristup izradi međunarodnih ispita“ pod uslovom da poseduju svu dokumentaciju koju zahteva međunarodna ispitna organizacija;
 • Obavestiti roditelje o zahtevima za ocenjivanje i razgovarati o tome da li postoji potreba za „posebnim pristupom izradi međunarodnih ispita“ prilikom upisa.

Poželjno je da nastavnici predstave različite nastavne metodologije i da osnaže učenike da postignu najbolje rezultate. Nastavnici će:

 • Pratiti napredak učenika;
 • Prijaviti pedagoškom timu ako primete bilo kakav neuspeh ili nedostatak rezultata kod učenika;
 • Kreirati, primeniti i nadgledati Individualni obrazovni plan učenika u saradnji sa odeljenskim starešinom učenika, mentorom i školskim psihologom.

Školski psiholog će:

 • Pružiti podršku nastavnicima i učenicima;
 • Pratiti napredak učenika;
 • Pružiti usluge psihološkog savetovanja kada se učenik suočava sa psihološkim ili emocionalnim problemima;
 • Sprovesti radionice za nastavnike i učenike kako bi ih upoznali sa preprekama u učenju i načinima njihovog prevazilaženja;
 • Sprovoditi opservacije i evaluacije časova.

Sve informacije o učeniku prikupljene tokom savetodavnog rada su sigurno sačuvane i niko drugi im ne može pristupiti, osim ako:

 • Učenik predstavlja opasnost za sebe ili druge;
 • Postoje pravne posledice (u slučaju zlostavljanja dece, zanemarivanja).

U gore navedenim slučajevima, školski psiholog je dužan da obavesti upravu škole i socijalne službe će biti obaveštene.

Odgovornosti učenika i roditelj /zakonskih zastupnika

Član 9

Učenici bi trebalo da budu odgovorni prema svom blagostanju i zdravlju. Stoga, učenici su dužni da:

 • Jasno iskažu svoje potrebe;
 • Učestvuju u savetodavnom radu ili zajedničkim aktivnostima koje bi im mogle pomoći da prevaziđu prepreke u učenju;
 • Zatraže pomoć ako osete potrebu.

Roditelji / zakonski zastupnici dužni su da:

 • Prihvate prepreke u učenju ako ih je dete jasno iskazalo;
 • Posavetuju se sa zdravstvenim radnicima;
 • Iskreno komuniciraju sa odeljenskim starešinom učenika, mentorom ili predstavnikom pedagoškog tima o detetovim potrebama.

Završne odredbe

Član 10

Pravilnik o inkluziji je uspostavljen od strane Odbora za primenu pravilnika o inkluziji, koji čine:

 • Aleksandar Petrović – školski psiholog;
 • Zorana Živanović – koordinator programa.

Pravilnik o inkluziji stupiće na snagu osmog dana nakon objavljivanja na oglasnoj tabli škole.

Nastavno osoblje, koordinatori International Schoola, direktor škole i Upravni odbor će zajedno izvršiti ponovni pregled Pravilnika u avgustu 2022, dok će o ishodima obavestiti roditelje i učenike putem zvaničnog mejla u septembru iste godine.

Predsednik Upravnog odbora

_____________________________

Nikola Subotić

Register
Upis za generaciju 2021/22. je u toku! Prijavite se ovde »