School stories

Na nedavno održanom času iz biologije za učenike Year 9 fokus je bio na razumevanju uticaja klimatskih promena na pH nivoe (kiselosti) vode i njihovih posledičnih efekata na morski život. Nastavnica je, zajedno sa učenicima, sprovela eksperiment koji je simulirao uslove sredine, omogućavajući učenicima da uvide uticaj zakiseljavanja vode na vodene ekosisteme i neživu prirodu – tačnije, na stene.

Ovaj eksperiment pružio je učenicima važno praktično iskustvo

Eksperiment je uključivao korišćenje različitih koncentracija kiseline, uključujući sirće, školjke, krečnjačke stene i jaje. Cilj je bio pokazati kako povećana kiselost dovodi do razlaganja kalcijum-karbonata u školjkama mekušaca. Pored toga, učenici su posmatrali efekte na krečnjačkim stenama, prikazujući uticaj zakiseljavanja vode na nežive komponente životne sredine.

Eksperiment sa jajetom bio je posebno poučan, jer je ilustrovao uticaj kiselosti na ljusku jajeta, prikazujući njen proces rastvaranja sličan procesu kod školjki. Ovaj eksperiment pružio je učenicima važno praktično iskustvo i poboljšao njihovo razumevanje načina na koji klimatske promene utiču na vodene ekosisteme.

Za učenike je ovo bilo zabavno iskustvo. Ova praktična aktivnost nije samo produbila njihovo razumevanje naučnih koncepata već je i učenje o uticaju klimatskih promena učinila interesantnim i nezaboravnim.