Na osnovu Statuta LINK GROUP DOO, Beograd-Zemun, Ul. Cara Dušana br. 34 (u daljem tekstu: ,,LINK”) direktor dana 22.03.2021. godine donosi 
 

PRAVILNIK O OBAVLJANJU UČENIČKE PRAKSE – LINK INTERSHIP 

Opšte odredbe

Član 1. 

Ovim Pravilnikom uređuju se uslovi i način obavljanja učeničke prakse. 

Cilj obavljanja prakse 

Član 2. 

Praksa treba da olakša učenicima prelazak sa akademskog školovanja na profesionalni rad. Cilj prakse je da se učenik kroz praktičan rad približi praktičnoj delatnosti. Učenik time dobija priliku da znanja i sposobnosti koje je dobio proučavanjem teorije, većinom u odvojenim disciplinama, primeni u praksi. Pri tom bi trebalo da stekne uvid u tehnička, organizacijska, ekonomska i socijalna dešavanja i njihovu uzajamnu povezanost u preduzećima, odnosno institucijama. Praksa ima cilj da unapredi sposobnost učenika za uspešnu primenu stručnih i naučnih saznanja i metoda u datim praktičnim situacijama, kao i da doprinese intenzivnijem povezivanju teorije i prakse. Kao povratno dejstvo kontakta sa profesionalnom praksom očekuju se podsticaji za ovladavanje strukom i motivisanost da se nakon završavanja školovanja obavljaju slični poslovi u praksi. 

Oblasti iz kojih se obavlja praksa

Član 3. 

Praksa se organizuje iz oblasti navedenih u konkursu škole. 

Član 4. 

Direktor imenuje lice zaduženo za učenika (u daljem tekstu: mentor prakse) iz redova zaposlenih. Mentor prakse može imati najviše 10 mentija – učenika. 

Član 5. 

Praksom učenika rukovodi mentor prakse koji vrši svakodnevni nadzor nad obavljanjem Prakse i po zahtevu direktora LINK-a ili škole sačinjava izveštaj o toku prakse učenika. Mentor prakse je u obavezi da učenicima pregleda i overi uredno popunjene dnevnike prakse. 

Član 6. 

Učenik se prijavljuje u ustanovi koja upućuje učenike za obavljanje prakse (u daljem tekstu: škola). Učenik se, u roku koji određuje škola, prijavljuje na konkurs slanjem biografije u kojoj učenik navodi svoja postignuća tokom školovanja (CV) i motivaciono pismo u kojem navodi i jednu od oblasti navedenih u konkursu škole iz koje želi da obavi praksu. Direktor škole, nakon isteka napred navedenog roka, intervjuiše prijavljene učenike i donose konačnu odluku o učenicima koji će biti upućeni na obavljanje prakse. Škola zadržava pravo da uputi učenika na obavljanje prakse iz oblasti koju učenik nije naveo u motivacionom pismu, o čemu će blagovremeno obavestiti učenika i zakonskog zastupnika. Škola koja upućuje učenike za obavljanje prakse u obavezi je da LINK-u dostavi spisak učenika sa navedenim oblastim iz koje obavljaju praksu najkasnije 2 (dve) nedelje pre početka obavljanja prakse, svake kalendarske godine. 

Uslovi za obavljanje prakse 

Član 7

Uslov za obavljanje prakse su: 

 1. da je učenik stariji od 15 godina
 2. redovno izmirene sve dospele novčane obaveze prema školi od strane zakonskog zastupnika
 3. da učenik nije počinio bilo kakvu povredu opštih akata škole 
 4. potpisana saglasnost škole od strane zakonskog zastupnika učenika u kojoj je navedeno sledeće: 
  • da je zakonski zastupnik saglasan sa obavljanjem prakse od strane učenika u LINK-u, u poslovnim prostorima LINK-a 
  • da će zakonski zastupnik nadoknaditi svu materijalnu štetu koju učenik pričini prilikom obavljanja prakse u LINK-u, nepridržavajući se opštih akata, odnosno radne discipline LINK-a
  • da je zakonski zastupnik saglasan sa podelom podataka o učeniku LINK-u, neophodnih za realizaciju stučne prakse, i to: Ime i prezime učenika, godina rođenja učenika, ime i prezime zakonskog zastupnika učenika, adresu elektronske pošte zakonskog zastupnika i kontakt telefon zakonskog zastupnika.  
  • da LINK nije odgovoran za bilo kakvu povredu učenika koja nastane kao posledica učenikovog nepoštovanja opštih akata LINK-a
  • da su zakonski zastupnik i učenik upoznati sa opštim aktima kojima se uređuje radna disciplina u LINK-u   

Član 8. 

Učenik samostalno ili u grupi realizuje Program prakse, o čemu vodi dnevnik sa odgovarajućom dokumentacijom. 

Trajanje prakse

Član 9. 

Praksa je raspoređena u skladu sa radnim vremenom LINK-a. 

Praksa održava u 1 (jednom) ciklusu godišnje prema planu i rasporedu škole, pri čemu napred navedeni ciklus traje 1 (jedan) mesec. Škola je u obavezi da pošalje direktoru LINK-a predlog plana i rasporeda prakse najkasnije 2 (dva) meseca pre početka obavljanja prakse prema napred navedenom planu i rasporedu, svake kalendarske godine. LINK će obavestiti školu o prihvatanju ili odbijanju predloga najkasnije 10 (deset) dana od dobijanja predloga. 

LINK organizuje i sprovodi praksu za učenike u trajanju od 12 časova nedeljno u okviru radne nedelje i u okviru ciklusa iz prethodnog stava, u terminima koje zajedno utvrde LINK i škola. 

Prekid prakse

Član 10. 

Ukoliko učenik ne obavi obaveze iz člana 11 ovog Pravilnika, odnosno u slučaju da učenik bude udaljen sa prakse usled nepoštovanja radne discipline LINK-a od strane učenika, smatra se da nije obavio praksu.

Obaveze učenika

Član 11. 

Učenik se obavezuje da:

 1. redovno vodi dnevnik iz člana 8 ovog Pravilnika
 2. ne izostaje sa prakse, osim u opravdanim slučajevima, o čemu odlučuje direktor škole
 3. poštuje sva opšta akta koja se odnose na lica zaposlena u LINK-u

Overa potvrde o obavljenoj praksi 

Član 12. 

Za overu prakse potrebno je: 

 1. Da dnevnik prakse overi mentor prakse  
 2. Pridržavanje svih obaveza iz prethodnog člana ovog Pravilnika 

Overu prakse vrši direktor LINK-a potpisivanjem potvrde o obavljenoj praksi. 

 

Član 13. 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli. 

U Beogradu, 22.03.2021. god. 

 

                                                                                                                                                                        _________________________________________

                                                                                                                                                                           Biljana Tadić-Kuleto, direktor

Register
Upis za generaciju 2021/22. je u toku! Prijavite se ovde »