Na osnovu Statuta International School, Upravni odbor  International School na sednici održanoj 25. 08. 2020. godine doneo je:

P R A V I L N I K

O NAČINU I POSTUPKU KONKURISANJA I OSTVARIVANJA PRAVA UČENIKA NA UMANJENJE ŠKOLARINE  INTERNATIONAL SCHOOL

 

I UVOD

Član 1

Umanjenje školarine je finansijski podsticaj učenicima da se upišu u odličnu privatnu školu, dokaz da znanje vredi, sredstvo promocije poštene i zdrave konkurencije među učenicima, javnosti rada, isplativosti rada i vidljivosti rezultata rada.

Negujući kulturu kvalitetnog obrazovanja, International School (u daljem tekstu: Škola) pruža mogućnost umanjenja školarine učenicima koji pokazuju izvanredne rezultate u raznim oblastima, od matematike do sporta.

 

II SVRHA UMANJENJA ŠKOLARINE

Član 2

Svrha umanjenja školarine je:

 • pedagoška – povećanje broja najboljih đaka;
 • socijalna – povećana dostupnost visokokvalitetnog obrazovanja koje ne finansira država;
 • društvena odgovornost – osnivači pokazuju osetljivost na problem društva i koriste deo profita za plemenite svrhe;
 • kompetitivna – promocija zdravog takmičenja među đacima;
 • marketinška – promocija dobre prakse i odgovornog ponašanja Škole i osnivača.

 

Član 3

Budžet za umanjenje školarine učenika je u potpunosti promenljiva kategorija u autonomiji odlučivanja Upravnog odbora Škole. 

Upravni odbor za svaku godinu donosi odluku o visini ukupnog budžeta koji Škola izdvaja za umanjenje školarine pre donošenja odluke iz člana 13 ovog pravilnika.

Ukupan budžet koji Škola izdvaja za umanjenje školarine iznosi maksimalno do 10% od ukupnog ugovorenog iznosa školarina za učenike prvog razreda upisanih do dana donošenja odluke iz stava 2 ovog člana.

Član 4

Pravo na umanjenje školarine učenici ostvaruju u skladu sa postupkom propisanim odredbama ovog pravilnika, a u skladu sa uslovima iz konkursa koji Škola objavljuje na veb-sajtu Škole.

Konkurs za umanjenje školarine sprovodi se u periodu od maja do jula tekuće godine za sledeću školsku godinu.

 

Član 5

Osnov za umanjenje školarine je Odluka Upravnog odbora Škole o umanjenju školarina. Učenik – kandidat i njegov zakonski zastupnik mogu dobiti informaciju o tome da li je učenik – kandidat ostvario pravo na umanjenje školarine, od predstavnika Škole, putem elektronske pošte.

Predate prijave učenika na konkurs biće razmatrane samo u slučaju:

 1. Za učenike koji prvi put upisuju prvi razred International School, pod uslovom da je zakonski zastupnik učenika-kandidata potpisao ugovor o školovanju učenika i uplatio na ime troškova upisa iznos ugovoren napred navedenim ugovorom, u skladu sa kriterijumima iz konkursa.
 2. Za učenike  International School koji upisuju treći razred, u skladu sa kriterijumima iz konkursa.

 

III VRSTE UMANJENJA ŠKOLARINE

Član 6

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora, Škola raspisuje konkurs za sledeća umanjenja školarine:

 1. GENIUS – podrazumeva umanjenje u visini od 10% do 100% iznosa jednogodišnje školarine;
 2. ZDRAVKO – podrazumeva umanjenje u visini od 10% do 50% iznosa jednogodišnje školarine;
 3. UMetnost – podrazumeva umanjenje u visini od 10% do 50% iznosa jednogodišnje školarine;
 4. VUKOVAC – podrazumeva umanjenje od 10% do 50% iznosa jednogodišnje školarine. 

Odlukom kojom se učeniku odobrava umanjenje školarine Upravni odbor određuje visinu odobrenog umanjenja školarine.

Učenicima koji budu ostvarili pravo na umanjenje školarine umanjenje će se obračunavati na ugovorenu cenu školarine za školske godine za koje su učenik-kandidat, odnosno njegov zakonski zastupnik konkurisali za ostvarivanje prava na umanjenje školarine, bez dodatnih popusta.

 

IV NAČIN IZBORA 

 Član 7

Kriterijumi za odlučivanje o ostvarivanju prava na umanjenje školarine kandidata koji su podneli prijave na konkurs javno se objavljuju na konkursu za upis, čiji je integralni deo i konkurs za umanjenje školarine.

Podnošenjem prijave na konkurs za umanjenje školarine, učenik-kandidat i njegov zakonski zastupnik prihvataju odredbe ovog pravilnika i uslove konkursa koji su javno objavljeni na veb-sajtu Škole.

 

V SPROVOĐENJE KONKURSA I DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU KANDIDATA

 

Član 8

Sprovođenje konkursa u nadležnosti je Konkursne komisije (u daljem tekstu: Komisija), sastavljene od tri člana koje imenuje Upravni odbor, a čiji sastav i izbor nisu javni.

Odlukom o imenovanju Komisije imenuje se i predsednik Komisije, a na predlog predsednika Upravnog odbora, prostom većinom.

 

Član 9

Na osnovu podnetih prijava kandidata i priložene dokumentacije, a po potrebi obavljenih intervjua sa učenicima-kandidatima, Komisija donosi predlog odluka o dodeli umanjenja školarine većinom glasova članova Komisije. Komisija samostalno odlučuje o potrebi obavljanja napred navedenih intervjua.

Komisija je u obavezi da predlog odluka o umanjenju školarine dostavi Upravnom odboru, i to: 

 • u roku od 20 (dvadeset) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs, za učenike-kandidate koji završavaju osnovnu školu 
 • u roku od 10 (deset) dana od dana dobijanja rezultata učenika koji su polagali Cambridge ispite, za učenike-kandidate International School koji upisuju treći razred.

Predlog odluka Komisije o dodeli umanjenja školarine potpisuje predsednik Komisije.

 

Član 10

Odluke o dodeli umanjenja školarine donosi Upravni odbor najkasnije 7 (sedam) radnih dana od dana dobijanja predloga odluka od strane Komisije. 

Upravni odbor će prilikom donošenja odluka o dodeli umanjenja školarine, uzeti u obzir predlog Komisije.

Zakonski zastupnik učenika-kandidata i Škola zaključiće Aneks ugovora o školovanju na osnovu odluke Upravnog odbora iz stava 1 ovog člana.

 

Član 11

U slučaju da, po mišljenju Komisije, više jednako rangiranih kandidata odgovara zahtevima za ostvarivanje prava na umanjenje školarine, Upravni odbor zadržava pravo da to umanjenje raspodeli na više kandidata ili da dodeli više od jednog umanjenja školarine u skladu sa visinom odobrenog budžeta Škole za umanjenje školarine učenika.

 

Član 12

Škola, odnosno Upravni odbor nije u obavezi da obrazloži svoje odluke.

Učenik-kandidat i njegov zakonski zastupnik nemaju pravo prigovora niti žalbe na odluku o dodeli umanjenja školarine. Odluke o dodeli umanjenja školarine su konačne.

 

VI VISINA OSTVARENOG PRAVA I GUBITAK PRAVA NA UMANJENJE ŠKOLARINE

 

Član 13

Visina i vrsta umanjenja školarine koje Škola omogućuje učenicima utvrđuje se odlukom Upravnog odbora.

Podatke o visini procenta i vrsti umanjenja školarine, o konkursu i uslovima za podnošenje prijava na konkurs Škola blagovremeno objavljuje na internet stranici Škole.

 

 Član 14

Upravni odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja.

Upravni odbor zadržava diskreciono pravo da odobri umanjenje školarine učeniku koji nije učestvovao na konkursu, kao i učeniku koji ne ostvaruje uslove navedene u konkursu, bez objašnjenja.

Svaki oblik kršenja ovih pravila i nepoštovanje školskih pravila ponašanja povlači automatski gubitak prava na umanjenu školarinu, i to: 

 • ako je do nepoštovanja pravila, odnosno kršenja pravila došlo u školskoj godini nakon godine u kojoj je sproveden konkurs, gubi se pravo na umanjenje školarine za tekuću i sledeću školsku godinu
 • ako je do nepoštovanja pravila, odnosno kršenja pravila došlo u drugoj školskoj godini nakon godine u kojoj je sproveden konkurs, gubi se pravo na umanjenu školarinu za tekuću školsku godinu

Odluku o gubitku prava na umanjenu školarinu donosi Upravni odbor Škole, koja stupa na snagu danom donošenja.

Odobreno umanjenje školarine obavezno se ukida u slučaju raskida Ugovora o školovanju, i to za školsku godinu u kojoj se raskida Ugovor o školovanju.

Za slučaj nepoštovanja ugovorenih rokova i kašnjenja u plaćanju školarine duže od tri meseca u kontinuitetu, učenik koji je ostvario pravo na određeni procenat umanjenja školarine gubi pravo na to umanjenje, i to: 

 • ako je do kašnjenja u plaćanju školarine duže od tri meseca u kontinuitetu došlo u školskoj godini nakon godine u kojoj je sproveden konkurs, gubi se pravo na umanjenje školarine za tekuću i sledeću školsku godinu
 • ako je do kašnjenja u plaćanju školarine duže od tri meseca u kontinuitetu došlo u drugoj školskoj godini nakon godine u kojoj je sproveden konkurs, gubi se pravo na umanjenu školarinu za tekuću školsku godinu.

 

VII OSTVARIVANJE PRAVA NA UMANJENJE ŠKOLARINE U NAREDNOJ ŠKOLSKOJ GODINI

 

Član 15

Pravo na umanjenje školarine važi za školsku godinu u kojoj je ostvareno, kao i za narednu školsku godinu.

Ukoliko učenik International School želi da ostvari pravo na umanjenje školarine i u trećem razredu International School, potrebno je da konkuriše za umanjenje školarine u skladu sa ovim Pravilnikom i uslovima propisanim konkursom.

Povodom zahteva učenika koji se odnosi na nastavak ostvarivanja prava na umanjenje školarine, direktor International School je u obavezi da u roku od 5 (pet) dana od dana podnošenja zahteva pribavi mišljenje odeljenjskog starešine i mentora učenika, o njegovom učešću i postignutim rezultatima na takmičenjima, o učešću u realizaciji internih projekata Škole i ličnom zalaganju kojim se dokazuje privrženost učenika ustanovi. Napred navedena mišljenja direktor je u obavezi da dostavi Komisiji u roku od 2 (dva) dana od njihovog pribavljanja.

Neizvršenje ili neuredno izvršenje obaveza iz ovog člana od strane direktora predstavlja povredu radne obaveze i osnov za otkaz ugovora o radu.

VIII ZAVRŠNE I PRELAZNE ODREDBE

 

Član 16

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaju sa važenjem odredbe Pravilnika o načinu i postupku konkurisanja i ostvarivanja prava učenika na stipendiju Savremena International School del br. 18/2018 od 31.01.2018.  godine, Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu i postupku konkurisanja i ostvarivanja prava učenika na stipendiju Savremena International School del. br. 81-1/2019 od 08.06.2018. godine, kao i Pravilnika o načinu i postupku konkurisanja i ostvarivanja prava učenika na umanjenje školarine Savremena International School del.br. 70-1/2019 od 10.04.2019. godine.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na veb-sajtu Škole.

Predsednik Upravnog odbora

 

________________________________

 

Nikola Subotić

Register
Upis za generaciju 2022/23. je u toku! Prijavite se ovde »