Na osnovu člana 4 i člana 7 Pravilnika o načinu i postupku konkurisanja i ostvarivanja prava učenika na stipendiju International School del br. 70-1/2019 od 10. 04. 2019. godine (u daljem tekstu: pravilnik), International School raspisuje

KONKURS ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA UMANJENJE ŠKOLARINE U INTERNATIONAL SCHOOL ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

I USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA UMANJENJE ŠKOLARINE

Predate prijave učenika na konkurs biće razmatrane:

 • za učenike koji prvi put upisuju prvi razred International School, pod uslovom da je zakonski zastupnik učenika-kandidata potpisao ugovor o školovanju učenika i uplatio na ime troškova upisa iznos ugovoren napred navedenim ugovorom, i to na osnovu uspeha u školovanju i postignutih rezultata, odnosno posebnih dostignuća (pohvale, sertifikati, diplome, medalje, članci iz novina i sl), u skladu sa kriterijumima iz ovog konkursa.
 • za učenike International School koji upisuju treći razred, pod uslovom da su ostvarili pravo na umanjenje školarine u školskoj 2019/2020. godini, u skladu sa kriterijumima iz ovog konkursa, kao i pod uslovom da imaju zaključenu ocenu iz vladanja 1 (najviša ocena) na kraju prvog i drugog polugodišta u školskoj 2019/2020. godini.

II POTREBNA DOKUMENTA 

Kandidat, odnosno zakonski zastupnik kandidata, učenika koji prvi put upisuje prvi razred International School, prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta:

 • popunjava elektronsku prijavu „Prijava za podstrek za najbolje učenike International School“ elektronskim putem, objavljenu na web-sajtu https://www.international-school.edu.rs/podstrek-za-najbolje/
 • skenirano motivaciono pismo u elektronskom formatu od maksimalno 500 reči, u kome učenik argumentovano objašnjava zašto zaslužuje umanjenje školarine, i to na elektronsku adresu info@iss.edu.rs;
 • skenirana svedočanstava za peti, šesti i sedmi razred, kao i skeniranu potvrdu ili svedočanstvo osnovne škole o ocenama ostvarenim na kraju osmog razreda, najkasnije u roku od 2 (dva) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs, i to na elektronsku adresu info@iss.edu.rs;
 • skeniranu potvrdu posebnih dostignuća (pohvale, sertifikate, diplome, medalje, članke iz novina i sl.) ostvarenih tokom sedmog ili osmog razreda za kadidate koji konkurišu za umanjenja: ZDRAVKO i UMetnost, i to na elektronsku adresu info@iss.edu.rs.

Kandidat, odnosno zakonski zastupnik kandidata koji je ostvario pravo na umanjenje školarine u okviru International School u školskoj 2019/2020. godini:

 • popunjava elektronsku prijavu „Prijava za podstrek za najbolje učenike International School“ elektronskim putem, objavljenu na web-sajtu https://www.international-school.edu.rs/podstrek-za-najbolje/;
 • podnosi skeniranu potvrdu posebnih dostignuća (pohvale, sertifikate, diplome, medalje, članke iz novina i sl.) ne stariju od 12 (dvanaest) meseci za kadidate koji konkurišu za umanjenja: ZDRAVKO i UMetnost, i to na imejl info@iss.edu.rs.

Zakonski zastupnik učenika-kandidata je u obavezi da uz prijavu istovremeno putem elektronske pošte, u jednom imejlu, na elektronsku adresu info@iss.edu.rs pošalje svu napred navedenu potrebnu dokumentaciju i motivaciono pismo uz naznačenje imena učenika-kandidata u ,,Subject” imejla.

U slučaju da dokumentacija i motivaciono pismo nisu poslati na napred navedeni prijava „Prijava za podstrek za najbolje učenike International School“ će se smatrati nepotpunom.

III ROK ZA PODNOŠENjE DOKUMENATA

Rok za prijavljivanje na konkurs je do dana 30. 06. 2020. godine. Neblagovremena, nepotpuna i podneta od neovlašćenih lica dostavljena konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

IV KRITERIJUMI ZA DONOŠENJE ODLUKE O OSTVARIVANJU PRAVA NA UMANJENJE ŠKOLARINE 

      1. Kriterijumi za učenike koji prvi put upisuju prvi razred International School su sledeći:

 • Umanjenje GENIUS namenjeno je talentovanim učenicima koji su postigli dobre rezultate na raznim gradskim/opštinskim, republičkim ili svetskim takmičenjima i kojima podjednako dobro idu razni predmeti i raznorodne oblasti, pri čemu su kriterijumi sledeći:
  1. ostvaren odličan uspeh od petog do osmog razreda tokom osnovnog obrazovanja i
  2. ostvareno prvo, drugo ili treće mesto na gradskom/opštinskom, državnom ili međunarodnom takmičenju iz bilo kog školskog predmeta koji je učenik pohađao od sedmog do osmog razreda.
 • Umanjenje ZDRAVKO namenjeno je sportistima koji su ostvarili dobre rezultate, bilo u individualnom ili u timskom sportu, pod uslovom da je ostvaren najmanje vrlo dobar opšti uspeh na kraju osmog razreda, pri čemu su kriterijumi sledeći:
  1. ostvareno prvo drugo ili treće mesto na međunarodnom klupskom sportskom takmičenju, bilo u individualnom ili u timskom sportu tokom sedmog ili osmog razreda, i/ili učešće na međunarodnom sportskom takmičenju u svojstvu člana reprezentacije, bilo u individualnom ili u timskom sportu tokom sedmog ili osmog razreda.
 • Umanjenje UMetnost namenjeno je darovitim mladim umetnicima koji pokazuju interesovanje i talenat za muziku, slikanje, glumu ili bilo koju umetnost, pri čemu su kriterijumi sledeći:
  1. ostvaren odličan uspeh od petog do osmog razreda tokom osnovnog obrazovanja, i
  2. učešće i ostvaren zapažen rezultat na domaćem ili međunarodnom umetničkom takmičenju tokom sedmog ili osmog razreda, i/ili učešće na domaćoj ili međunarodnoj manifestaciji u oblasti kulture tokom sedmog ili osmog razreda.
 • Umanjenje VUKOVAC namenjena je učenicima koji završavaju osmi razred kao nosioci Vukove diplome.

Kandidati se rangiraju prema kriterijumima iz ovog konkursa.

Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.

       2. Kriterijumi za učenike International School koji su ostvarili pravo na umanjenje školarine u školskoj 2019/2020. godini, a koji žele da zadrže pravo na umanjenje školarine su učešće i postignuti rezultati na takmičenjima, učešće u realizaciji internih projekata International School i lično zalaganje kojim se dokazuje privrženost učenika International School, pri čemu su kriterijumi sledeći:

 • Za umanjenje GENIUS:
  1. ostvarena ocena A (80% i više) na ispitima iz predmeta koje su slušali, odnosno odabrali u školskoj 2019/2020. godini, i
  2. ostvareni zapaženi akademski rezultati na nacionalnim, regionalnim ili medjunarodnim takmičenjima.
 • Za umanjenje ZDRAVKO:
  1. ostvarena ocena A (80% i više) na ispitima iz predmeta koje su slušali, odnosno odabrali u školskoj 2019/2020. godini, i
  2. ostvareno prvo, drugo ili treće mesto na međunarodnom klupskom sportskom takmičenju, bilo u individualnom ili u timskom sportu tokom školske 2019/2020. godine i/ili učešće na sportskom takmičenju u svojstvu člana reprezentacije, bilo u individualnom ili u timskom sportu, tokom školske 2019/2020. godine.
 • Za umanjenje UMetnost:
  1. ostvarena ocena A (80% i više) na ispitima iz predmeta koje su slušali, odnosno odabrali u školskoj 2019/2020. godini,
  2. ostvaren zapažen rezultat na domaćem ili međunarodnom umetničkom takmičenju tokom školske 2019/2020. godine,
  3. učešće na domaćoj ili međunarodnoj manifestaciji u oblasti kulture tokom školske 2019/2020. godine.
 • Za umanjenje VUKOVAC:
  1. ostvarena ocena A (80% i više) na ispitima iz predmeta koje su slušali, odnosno odabrali u školskoj 2019/2020. godini.

V POSTUPAK 

Kandidat za ostvarivanje prava na umanjenje školarine podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom. Odluku o dodeli umanjenja školarine donosi Upravni odbor u roku propisanom pravilnikom koji je objavljen na web-sajtu International School. Odluka Upravnog odbora o dodeli umanjenja školarine je konačna.

International School, odnosno Upravni odbor nije u obavezi da obrazloži svoju odluku.

Kandidat i njegov zakonski zastupnik nemaju pravo prigovora niti žalbe na odluku o dodeli umanjenja školarine.

Podnošenjem prijave na konkurs za umanjenje školarine, učenik – kandidat i njegov zakonski zastupnik prihvataju odredbe pravilnika i uslove iz ovog konkursa koji su javno objavljeni na web-sajtu International School.

VI UMANJENJE ŠKOLARINE

Pravo na umanjenje školarine važi samo za školsku godinu u kojoj je ostvareno, u skladu sa pravilnikom.

Register
Upis za generaciju 2020/21. je u toku! Prijavite se ovde »